Π501 – Πολιτικη Ασφαλειας Τροφιμων

Δήλωση Πολιτικής

Στην επιχείρηση «ΜΑΣΣΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» αναγνωρίζουμε την υποχρέωση μας και αποδεχόμαστε τις ευθύνες μας ως προς τη συνεχή διάθεση ασφαλών προϊόντων με σεβασμό προς το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Δεσμευόμαστε για τη συνεχή συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, καθώς και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς τους πελάτες μας σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων διατηρώντας υψηλά πρότυπα ασφάλειας και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.

Υπευθυνότητες

Αναγνωρίζουμε τις ευθύνες μας και δεσμευόμαστε για τη συνεχή συμμόρφωσή μας με τις δηλώσεις, καθώς και για την εκπλήρωση των στόχων της παρούσας Πολιτικής παρέχοντας τους απαραίτητους πόρους, χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους διαύλους επικοινωνίας και μεταδίδοντας το αίσθημα της ευθύνης και των υποχρεώσεων σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης.

Αναγνωρίζουμε τις ευθύνες μας και δεσμευόμαστε για την αποτελεσματική εφαρμογή και βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που έχουμε αναπτύξει.

Όλο το απασχολούμενο προσωπικό είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται με τις διαδικασίες και οδηγίες που καθορίζονται στα πλαίσια του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και εξουσιοδοτημένο να αναφέρει οτιδήποτε δύναται να επηρεάσει την ασφάλεια ή τη νομιμότητα των προϊόντων μας.

Εκπαίδευση

Τυχόν νέο προσωπικό εκπαιδεύεται στους κανόνες ατομικής υγιεινής και ορθής πρακτικής, καθώς και στους πιθανούς κινδύνους των διεργασιών μας, πριν αναλάβει τα νέα του καθήκοντα, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης έλεγχος αυτών. Επιπλέον εκπαίδευση πραγματοποιείται όπου απαιτείται ανάλογα με τα αποτελέσματα των εσωτερικών ελέγχων και των επιθεωρήσεων.

Ανασκόπηση

Η παρούσα Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων υποστηρίζεται από μετρήσιμους στόχους και ανασκοπείται ετησίως από τη διοίκηση.

Εγκρίθηκε